Welcome to Aaina Shiksha Vikas Sanskritik Evam Samaj Kalyan SamitiITI Trade Theory ( Electrician First year)

Aaina Shiksha Vikas Sanskritik Evam Samaj Kalyan Samiti


Workshop
CalculationEmployment
Skill
Electrician
Thory

ITI Trade Theory ( Electrician Second year)

Aaina Shiksha Vikas Sanskritik Evam Samaj Kalyan Samiti


Workshop
Calculation
Electrician Thory